Musiikkitalon rekisteriselosteet

Musiikkitalon uutiskirjerekisteriseloste (suoramarkkinointi) ja asiakasrekisteriselosteet.

Suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Musiikkitalon uutiskirjerekisteriseloste (suoramarkkinointi) ja asiakasrekisteriselosteet.

Rekisterinpitäjä

Helsingin Musiikkitalo Oy, Mannerheimintie 13a A, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2349831-5 , puh. 020 707 0400www.musiikkitalo.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso, puh. 020 707 0405, juha.paaso(at)musiikkitalo.fi

Rekisterin pitämisen peruste

Suostumus: Voimme käsitellä antamiasi tietoja suostumuksesi perusteella. Mikäli käsittelyn
tarkoitus muuttuu, pyydämme sinulta uuden suostumuksen. Henkilötietojen antaminen perustuu
antamasi suostumukseen, jotta voimme palvella sinua paremmin. Ilmoitamme suostumuksen
pyytämisen yhteydessä, mikäli jokin tieto on välttämätön esimerkiksi uutiskirjeiden tilaamiseksi.

Rekisteriryhmät ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin tarkoituksena on toimia Musiikkitalon suoramarkkinointirekisterinä.
Rekisteri sisältää henkilötietoja Musiikkitalon potentiaalisesta asiakaskunnasta.
Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

 • Musiikkitalon palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä, markkinointi, myynnin
 • edistäminen ja markkinatutkimukset
 • Musiikkitalon liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Rekisterin tietosisältö

Helsingin Musiikkitalon suoramarkkinarekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn nimi
 • Titteli tai ammatti
  Sukupuoli
 • Äidinkieli
  Yksi tai useampi rekisteröitävään liitettävä tunnistetieto
  Sosiaalisen median tilit
  Yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyvät merkinnät

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi lipunmyyntikumppanilta
 • Nimi- ja osoitetietojen päivityksessä osoitetietojärjestelmistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietojasi voidaan siirtää tai luovuttaa, mikäli olet antanut nimenomaisen suostumuksen
tähän. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi ulkopuolisille yrityksille, organisaatioille tai
henkilöille, mikäli tietojen käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on tarpeen sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka laillisten oikeuksiemme
suojelemiseksi. Musiikkitalo pyytää aina rekisteröidyltä erikseen suostumusta luovuttaa tietoja
kolmansille osapuolille.

Emme siirrä tietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi
oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tietosi
on suojattu muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käytön ja
asianmukaisen turvatekniikan avulla.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla
määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään
käyttäjätunnukset ja salasanat ja heitä on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä
kysymyksissä. Valitsemme myös alihankkijamme ja sopimuskumppanimme huolellisesti.
Alihankkijamme ja sopimuskumppanimme henkilötietojen käsittelyä valvotaan.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, käsittelemme tietojasi, kunnes olet esimerkiksi
peruuttanut uutiskirjeen tilauksen tai kunnes olet peruuttanut suostumuksen.  
Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin henkilö toimii
sellaisissa työtehtävissä tai sellaisessa asemassa, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy, eikä

hän ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista,
säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.
Markkinointirekisterin tiedot käydään säännöllisesti läpi, jolloin poistamme tarpeettomat,
vanhentuneet tiedot sekä yli henkilötietoja, joiden suostumuksen kiellosta on kulunut yli 12 kk aikaa.

(Kirjattu 21.08.2023)

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Musiikkitalo voi käyttää tietojasi automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen, siirtäminen ja poistaminen:
Sinulla on oikeus tarkastaa itsestäsi tallennetut henkilötiedot. Oikaisemme, poistamme tai
täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai
vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstäsi. Sinun tulee tehdä pyyntö allekirjoitetussa tai sitä
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:
Voit milloin tahansa kieltää tietojen luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten
painamalla sähköpostinviestin lopussa olevaa linkkiä tai ilmoittaa kieltäytymisestä osoitteessa
tietosuoja@musiikkitalo.fi.

Vastustamisoikeus, oikeus rajoittaa käsittelyä ja suostumuksen peruuttaminen:

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa osoitteessa tietosuoja@musiikkitalo.fi. Sinulla on
oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin,
joita varten ne on kerätty, henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti sekä mikäli henkilötiedot on
poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  Sinulla on
oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista, mikäli kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden,
henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, Musiikkitalo ei enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn
tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi sekä mikäli olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja odotat sen todentamista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot,
jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa. Sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Edellytyksenä
kuitenkin on, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan
automaattisesti.  Lisäksi henkilötietojen siirtäminen suoraan toiselle rekisterinpitäjälle tulee olla
teknisesti mahdollista.

Rekisterinpitäjä arvioi rekisteröidyn tekemän pyynnön, jonka jälkeen rekisteripitäjä toteuttaa
pyynnön tai ilmoittaa rekisteröidylle miksi pyyntöä ei voi toteuttaa. Rekisteröity voi viedä
Tietosuojavaltuutetulle uudelleen arvioitavaksi, mikäli rekisterinpitäjä antaa kielteisen ilmoituksen.
Rekisterinpitäjän täytyy vastata sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne
ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn
enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on
kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Odota rauhassa vastausta. Ilmoitus
pidemmästä käsittelyajasta ei vielä tarkoita, että rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietojasi. Jos
rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun
tietosuojaoikeuksiesi loukkaamisesta.

Oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, mikäli katsot, että
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

(Kirjattu 21.08.2023)