Musikhusets integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Musikhuset i Helsingfors Ab
FO-nummer: 2349831–5
Mannerheimvägen 13a A, 00100 Helsingfors
020 707 0400


Den personuppgiftsansvarigas kontaktperson
Juha Paaso
Marknadsförings- och kommunikationsdirektör
juha.paaso@musiikkitalo.fi
020 707 0405

Syftet med hanteringen av personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i syfte att sköta, administrera och utveckla kundrelationen. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra våra tjänster, t.ex. för att leverera och fakturera biljetter och produkter.

Vi använder personuppgifter också i vår kundkommunikation, exempelvisvis då vi meddelar om ändringar i evenemang eller eventuellt inställda evenemang. Därtill använder vi dina personuppgifter för vår egen och våra samarbetspartners reklam, distansförsäljning och marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.


För att kunna erbjuda intressant innehåll kan vi precisera vår marinadsföringskommunikation genom att analysera uppgifter i våra register, exempelvis uppgifter om hur våra tjänster används. Vi använder inte några
automatiserade beslutsprocesser på basis av profileringen eller andra data.


Vi samlar in uppgifter om webbutikens användare med hjälp av webbreklam och våra verktyg för webbanalys. Vi använder cookies för att kunna rikta tredje parters marknadsföring på andra webbsidor exempelvis på basis av dina sökningar eller vilka sidor du besökt. Vi använder personuppgifter också för analys och utveckling av våra tjänster samt i vår statistikföring.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på basis av det avtal som bildats mellan dig och den personuppgiftsansvariga. Avtalet bildas då du godkänner användaravtalets villkor, skapar ett kundkonto eller köper biljetter från vår webbutik. Det går inte att köpa biljetter utan att godkänna användaravtalet, eftersom vår bokföring måste uppfylla de lagstadgade kraven.


Vad beträffar digital direktreklam behandlar vi dina personuppgifter i överensstämmelse med hur du har svarat på frågan om att sända sådan reklam. Därtill hanterar vi sådana personuppgifter som samlats in med cookies i enlighet med hur du besvarat frågan om cookies.

Du har rätt att när som helst återta ditt medgivande till att dina personuppgifter används för direktreklam. Klicka i så fall på länken i marknadsföringsmaterialet. Du kan när som helst annullera ditt godkännande av cookies på våra webbsidor.

Registrets innehåll

Vi behandlar följande personuppgifter i registret:

Registrerade kunder

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer, konton på sociala medier)
 • Språk
 • Uppgifter om registrerad arbetsgivare samt yrkesställning, då den registrerade representerar en organisation
 • Registreringsuppgifterna (lösenord och användarsignum)

Uppgifter om biljettköp och kundrelation

 • Beställningshistoria och betalningsmetoder
 • Uppgifter om användning av andra tjänster, såsom beställning av nyhetsbrev eller evenemangspåminnelse, samt uppgifter om användning av extra tjänster i samband med biljettköp
 • Annan kommunikation och andra åtgärder gällande kundrelationen
 • Uppgifter som registrerats i passagekontrollen då biljetten använts
 • Tillstånd till och förbud mot marknadsföring
 • Marknadsföring riktad till dig och vilka resultat den gett samt uppgifter om du har sett eller öppnat våra nyhetsbrev.

Uppgifter som automatiskt samlas in på våra sidor

 • Vi behandlar dina personuppgifter då du besöker våra webbsidor även om du inte har registrerat dig som kund eller loggat in på våra tjänster.
 • Då du kommer in på våra sidor behandlar vi med hjälp av cookies följande uppgifter:
  • data om den apparat du använder och om hur du agerar på webben
  • tidpunkten då du kom till våra sidor och besökets längd
  • länkar och annonser du klickar på och vilka annonser eller andra innehåll du tittat på
  • data som tas fram genom analytik

Regelmässiga informationskällor


Vi samlar in personuppgifter av dig själv då du ger uppgifter exempelvis i samband med att du registrerar dig, köper en biljett eller använder andra tjänster eller då du deltar i marknadsföringskampanjer. Dessutom samlar vi in personuppgifter med hjälp av cookies.

Lagenliga överlåtelser av registeruppgifter

Personuppgifter kan överlåtas åt myndigheter för lagenlig användning. Dessutom kan personuppgifter överlåtas åt evenemangsarrangörer. Åt dem överlåter vi endast uppgifter om sådana personer som har skaffat biljetter till den ifrågavarande evenemangsarrangörens evenemang. Sådan överlåtelse förutsätter alltid ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvariga och evenemangsarrangören. Utan ett sådant
avtal kan den personuppgiftsansvariga inte överlåta uppgifter åt tredje part eller andra partners.

Den personuppgiftsansvariga överlåter i enskilda fall uppgifter om kunden till en anvisad part om denna begär om detta eller om en behörig myndighet med stöd av lag kräver att den personuppgiftsansvariga överlåter en särskilt specificerad uppgift ur en databas i den personuppgiftsansvarigas ägo.

Granskningsrätt


Du har rätt att granska vilka uppgifter om dig som finns lagrade i registret. Genom att göra en begäran om granskning har du dessutom rätt att ta del av dessa uppgifter. Lämna in din skriftliga begäran om granskning till den personregisteransvarigas kontaktperson.

Rätt att kräva korrigering och radering av uppgifter

Den personuppgiftsansvariga ska korrigera en påvisad felaktig uppgift i registret. Hen är också skyldig att på eget initiativ granska att registeruppgifterna är sakliga och uppdaterade. Du har också rätt att kräva att den personuppgiftsansvariga raderar uppgifter om dig i registret.

Övriga rättigheter gällande hantering av personuppgifter

Du har rätt att kräva att hanteringen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att få sådana personuppgifter om dig som du levererat till den personuppgiftsansvariga i en strukturerad, allmänt använd och maskinellt läsbar form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Därtill har du rätt att motsätta dig att uppgifterna hanteras.

Radering av uppgifter och förvaringstid


Den personuppgiftsansvariga raderar kundens uppgifter tre år efter den senaste behandlingen eller om du själv med stöd av lag kräver att uppgifterna raderas. Uppgifterna raderas dock inte om annat stadgas i lag eller om en behörig myndighet har påbörjat en process som förutsätter att den personuppgiftsansvariga förvarar uppgifterna eller om någon annan har lämnat in en begäran vid en finsk domstol om att uppgifterna ska skyddas.

Back to top